Након урађене агрохемијске анализе плодности земљишта за првих 250 од укупно 500 узорака земљишта колико је овим пројектом предвиђено са подручја општина које територијално припадају Расинском округу узетих са парцела на којима се гаје или ће се гајити јагодасте врсте воћа, а након статистичке обраде добијених резултата испитиваних параметара плодности земљишта, могу се извести прелиминарни закључци. Тумачења обрађених резултата вршена су по општинама.

У општини Александровац до сада је обрађено укупно 56 узорака земљишта и обухваћено 8 села и то: Дашница, Доње Ратаје, Горње Ратаје, Лаћислед, Латковац, Мрмош, Пањевац и Трнавци.

Резултати агрохемијских анализа показали су да земљишта на испитиваном подручју у највећем проценту припадају групи киселих (39,3%) и слабо киселих земљишта (35,7%) са просечном pH вредношћу (у KCl-у) од 5,5. На основу просечног садржаја калцијум карбоната од 1,18% сврставају се у групу слабо карбонатних земљишта којој припада преко 90% испитиваних узорака. Просечан садржај хумуса код испитиваних узорака износи 2,45% што ова земљишта сврстава у групу слабо хумусних. Хумозна земљишта са преко 3% хумуса карактерише свега 10% испитиваног узорка. На основу просечног садржаја азота који износи 0,13% ова земљишта припадају групи средње обезбеђених, што је у корелацији са просечним садржајем  хумуса. Што се тиче садржаја лакоприступачног облика фосфора, чак 61% припадају групи земљишта са ниским садржајем, а 12% отпада на земљишта на којима је тај ниво веома низак (испод 5 мг/100г ваздушно сувог земљишта). По садржају лако доступног облика калијума већина испитиваних земљишта припадају групи добро обезбеђених а чак 73% узорака имају висок ниво овог елемента (>25 мг/100г).

Генерално се може закључити да су испитиване парцеле погодних карактеристика за узгој већине јагодастих врста воћа као што су јагода, купина, рибизла, а у вишим пределима и малина. Узгој боровнице на земљиштима лакшег механичког састава сличних карактеристика плодности је условно могућ уз посебну припрему земљишта и примену специфичне агротехнике. Земљишта овог подручја сврстана су у групу киселих и слабо киселих  па је калцификација земљишта обавезна мера у случајевима где је pH вредност испод оптималне за дату културу (осим боровнице). Ради повећања садржаја хумуса у земљишту неопходно је вршити и хумификацију уношењем органског ђубрива (добро згорели стајњак) у количини 20-30 t/ha. Због слабије обезбеђености лакоприступачним фосфором поред поменутих мера калцификације и хумификације земљишта и фосфатизација мора бити обавезна мера коју треба спровести на основу анализе и препоруке за конкретне парцеле. Мелиоративно уношење калијумових ђубрива није препоручљиво осим за поједине случајеве, а ђубрење засада уроду потребно је свести на надокнаду дела количине калијума изнетог приносом.

У општини Брус, обрађено је укупно 116 узорака земљишта и обухваћено 13 села и то: Блажево, Бело Поље, Домишевина, Горње Левиће, Градац, Грашевци, Кнежево, Милентија, Осредци, Стануловићи, Стројинци, Влајковци, Жилинци.

Резултати агрохемијских анализа указују да су земљишта на испитиваном подручју у највећем проценту киселе (42%) и слабо киселе (43%) реакције са просечном pH вредношћу  од око 5,5. На основу просечног садржаја калцијум карбоната од 1,23% сврставају се у групу слабо карбонатних земљишта којој припада 92% испитиваних узорака. Просечан садржај хумуса код испитиваних узорака износи 2,49% што ова земљишта сврстава у групу слабо хумусних. На основу просечног садржаја азота који износи 0,13% ова земљишта припадају групи средње обезбеђених, што је у корелацији са просечним садржајем  хумуса. По садржају лакоприступачног облика фосфора, 64% испитиваних узорака показује низак садржај а 16% земљишта веома низак ниво (испод 5 мг/100г ваздушно сувог земљишта). По садржају лако доступног облика калијума 45% укупно обрађених узорака је у границама средњих до оптималних вредности, а осталих 55% припадају групи земљишта код којих је калијум на високом нивоу.

На основу резултата анализе параметара плодности земљишта може се закључити да су испитиване парцеле погодних карактеристика за узгој већине јагодастих врста воћа као што су малина, купина, рибизла и јагода. И поред великог броја парцела које показују погодну киселост за узгој боровнице, ова врста се може гајити само уз посебну припрему земљишта и примену специфичне агротехнике. За јагодасте врсте је познато да најбоље успевају на слабо киселим земљиштима те је неопходно применити меру калцификације у случајевима где је pH вредност испод оптимума осим у случају узгоја боровнице. Ради повећања садржаја хумуса у земљишту неопходно је периодично вршити хумификацију уношењем органског ђубрива (добро згорели стајњак) у количини 20-30 t/ha. Због слабије обезбеђености лакоприступачним фосфором, примени адекватних количина ђубрива са наглашеним садржајем фосфора мора се посветити нарочита пажња коју обавезно мора пратити и мера калцификације киселих земљишта као и хумификације земљишта. Мелиоративно уношење калијумових ђубрива није препоручљиво, а ђубрење засада уроду потребно је свести на надокнаду дела количине калијума изнетог приносом.

На подручју општине Крушевац, обрађено је укупно 35 узорака земљишта и обухваћено 7 села и то: Беласица, Горњи Степош, Гркљане, Падеж, Пепељевац, Шавране и Зебица.

Обрадом добијених резултата агрохемијских анализа утврђено је да су земљишта на испитиваном подручју у највећем проценту киселе (48%) и слабо киселе (40%) реакције са просечном pH вредношћу  од 5,7. У испитиваним узорцима није било оних који показују јако киселу реакцију земљишта. На основу просечног садржаја калцијум карбоната од 1,30% сва испитивана земљишта се могу сврстати у групу слабо карбонатних. Просечан садржај хумуса  износи 2,69% што 66% испитиваних узорака сврстава у групу слабо хумусних, док 34% припадају групи хумозних земљишта код којих је проценат хумуса изнад 3. На основу просечног садржаја азота који износи 0,14% ова земљишта припадају групи средње обезбеђених. По садржају лакоприступачног облика фосфора, чак 77% испитиваних узорака показује низак садржај овог елемента у земљишту. Садржај лако доступног облика калијума је код 77% укупно обрађених узорака изнад границе оптимума односно изнад 25мг/100 грама ваздушно сувог земљишта.

На основу резултата анализираних параметара плодности земљишта може се закључити да су испитиване парцеле погодних карактеристика за узгој јагодастих врста воћа где због климатских карактеристика предност треба дати јагоди, купини, рибизли или пак ремонтантним сортама малине. Узгој боровнице на земљиштима лакшег механичког састава сличних карактеристика плодности је условно могућ уз посебну припрему земљишта и примену специфичне агротехнике. Меру калцификације земљишта потребно је применитиу случајевима где је pH вредност испод доње границе оптимума за гајену културу. Ради одржавања и повећања садржаја хумуса у земљишту неопходно је периодично вршити хумификацију уношењем органског ђубрива (добро згорели стајњак) у количинама од 10-30 t/ha. Због слабије обезбеђености лакоприступачним фосфором, поред већ поменутих мера калцификације и хумификације земљишта неопходно је примењивати и адекватне количине фосфатних ђубрива у складу са резултатима појединачних анализа. Мелиоративно уношење калијумових ђубрива није препоручљиво, а ђубрење засада уроду потребно је свести на надокнаду дела количине калијума изнетог приносом.

У општини Варварин укупно је обрађен 41 узорак земљишта чиме је обухваћено 8 села: Церница, Избеница, Мала Крушевица, Мареново, Обреж, Парцане, Село Варварин и Залоговац.

Резултати агрохемијских анализа показали су да земљишта на испитиваном подручју у највећем проценту припадају групи киселих (46%) и слабо киселих земљишта (29%) са просечном pH вредности (у KCl-у) од 5,5. На основу просечног садржаја калцијум карбоната од 1,22% сврставају се у групу слабо карбонатних земљишта којој припада преко 85% испитиваних узорака. Просечан садржај хумуса код испитиваних узорака износи 2,50% што ова земљишта сврстава у групу слабо хумусних. Хумозна земљишта са преко 3% хумуса карактерише 17% испитиваног узорка. На основу просечног садржаја азота који износи 0,13% ова земљишта припадају групи средње обезбеђених. Садржаја лакоприступачног облика фосфора је низак код 63% узорака, а тек нешто преко 19% се могу сврстати у земљишта која су средње до оптимално обезбеђена овим биогеним елементом. По садржају лако доступног облика калијума већина испитиваних земљишта припадају групи добро обезбеђених а чак 58% узорака имају висок ниво овог елемента (>25 мг/100г).

Из наведеног се може закључити да испитиване парцеле  узгој већине јагодастих врста воћа као што су јагода, купина, рибизла као и ремонтантне сорте малине. Узгој боровнице на киселим земљиштима лакшег механичког састава је условно могућ уз посебну припрему земљишта и примену специфичне агротехнике. Земљишта овог подручја сврстана су у групу киселих и слабо киселих  па је калцификација земљишта обавезна мера у случајевима где је pH вредност испод оптималне за дату културу. Ради повећања садржаја хумуса у земљишту неопходно је вршити и хумификацију уношењем органског ђубрива (добро згорели стајњак) у количини 20-30 t/ha. Због ниске обезбеђености лакоприступачним фосфором неопходно је примењивати и адекватне количине фосфатних ђубрива уз обавезне мере калцификације и хумификације киселих земљишта. Мелиоративно уношење калијумових ђубрива није препоручљиво осим за поједине случајеве, а ђубрење засада уроду потребно је свести на надокнаду дела количине калијума изнетог приносом.

Због, за сада недовољног броја обрађених узорака из општина Трстеник и Ћићевац, сумарни резултати и препоруке мера поправке плодности земљишта за узгој јагодастих врста воћа за поменуте општине биће објављени у следећем билтену.