Пољопривредна саветодавна и стручна служба Крушевац д.о.о

Адреса : Чолак Антина 41, 37000 Крушевац
Телефон: 037/427-811, 037/421-989
Фах: 037/421-912
Е-маил: pssskrusevac@gmail.com

Директор: Радомир Бушатовић

Директор Радомир Бушатовић

Директор Радомир Бушатовић

Дипл. инж. Бобан Росић

Дипл. инж. Бобан Росић

Дипл. инж. Драган Гуњак

Дипл. инж. Драган Гуњак

Дипл. инж. Радојка Николић

Дипл. инж. Радојка Николић

Дипл. инж. Момир Недић

Дипл. инж. Момир Недић

Дипл. инж. Снежана Вујиновић

Дипл. инж. Снежана Вујиновић

Дипл. инж Живомир Николић

Дипл. инж Живомир Николић

Дипл. инж Зоран Старинац

Дипл. инж Зоран Старинац

Дипл. инж Немања Константиновић

Дипл. инж Немања Константиновић

Дипл. инж Сандра Милетаковић

Дипл. инж Сандра Милетаковић

 

Основана је давне 1900. године као бановинска пољопривредна станица за унапређење пољопривредне производње на основу Закона о пољопривредним станицама из 1898. године. Основна делатност Пољопривредне станице остала је иста од оснивања до данашњих дана: Унапређење пољопривредне производње у свим областима.

Пољопривредна стручна служба Крушевац ради све послове утврђене Законом о Пољопривредној служби Републике Србије, Законом о сточарству, Законом о земљишту, Законом о семену и садном материјалу, Законом о заштити биља од биљних болести, штеточина и корова и другим законским прописима. Служба ради и одређене послове по овлашћењу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде као што су: стручна и здравствена контрола над производњом семена и садног материјала пољопривредног биља, производња приплодног материјала у сточарству, контрола извоза пољопривредних производа и издавање фитосанитарних уверења.

Подручје рада Пољопривредне стручна службе Крушевац су подручја општина Крушевац, Александровац, Варварин, Ћићевац, Брус и Трстеник које покривају површину од 569.826 ха, укупна обрадива површина је 159.777 ха, од тога ратарство и повртарство 92.031 ха, воћарство и виноградарство 24.218 ха и остало 266.800ха.

Агро-еколошки услови нашег подручја омогућавају разноликост у пољопривредној производњи. Равничарски део који заокружују водотоци река Западне Мораве, Расине, Јужне и Велике Мораве карактерише повртарска и ратарска производња. Производња садног материјала воћака и винове лозе овог краја надалеко је позната и претежно лоцирана у атарима села на левој страни Западне Мораве од Трстеника до Сталаћа. Брежуљкасти делови крушевачке и трстеничке котлине идеални су за производњу воћа и грожђа. Жупа Алексадровачка један је од бисера расинског округа и чувена је по дугој традицији у гајењу винове лозе и производњи добрих вина. Брдско-планински предели на обронцима планина Копаоник и Јастребац карактеристични су по сточарској производњи и производњи малине и купине.

Рад наше службе се одвија по тачно утврђеним пословима и задацима и обављају га 10 дипломираних инжењера пољопривреде, 1 дипломирани инжењер технологије за биохемијско инжењерство и биотехнологију, 2 инжењера пољопривредно-прехрамбене технологије. Служба поседује потребну лабораторијску опрему, одговарајуће пословне и помоћне просторије, возила и информациони систем.

Рад наше службе подељен је по одсецима и то:

• Служба за сточарство
• Служба за воћарство и виноградарство
• Служба за ратарство
• Служба за заштиту биља
• Агроекономија
• Лабораторија за испитивање
• Пољопривредна апотека

Служба за сточарство

• Унапређење генетског потенцијала гајених животиња
• Организује рад и врши надзор у вођењу матичне евиденције,селекције и контроле продуктивности квалитетне приплодне стоке у основним службама
• Организовање селекцијских смотри, сточарских изложби
• Примена стручних мера за унапређење сточарства
• Пружање стручних савета(билтени,ТВ и радио информисање)

Служба за воћарство и виноградарство

• Увођење савремених технологија производње воћа и грожђа кроз саветодавни рад са одабраним газдинствима и другим заинтересованим пољопривредним произвођачима
• Давање препорука за ђубрење вишегодишњих засада на основу анализе плодности земљишта
• Спровођење поступака географске заштите вина и ракије
• Стручна контрола производње садница ружа
• Апробација (контрола сортне чистоће)у производњи садног материјала на захтев произвођача
• Помоћ у изради елабората за подизање вишегодишњих засада
• Помоћ у изради елабората за заштиту географског порекла вина и ракије.

Служба за ратарство

• Контрола семенског и садног материјала
• Спровођење системске контроле земљишта
• Постављање макро и демонстрационих огледа за различите културе (кукуруз, пшеница, јечам, тритикале)
• Препорука најпогоднијег сортимента за различите микроклиматске и агроеколошке услове
• Препоруке за ђубрење
• Примена стручних мера на одабраним газдинствима
• Програм калцификације киселих земљишта

Служба за заштиту биља

• Контрола производње семена и садног материјала
• Здравствени прегледи пошиљки намењених извозу
• Праћење појаве болести и штеточина и њихова прогноза
• Пружање стручних савета (билтени,средства јавног инфомисања)
• Примена стручних мера на одабраним газдинствима

Агроекономија

• Информисање пољопривредних произвођача о мерама аграрне политике и помоћ пољопривредним произвођачима у реализацији одређених права
• Пружање помоћи око израде ‘’Бизнис планова”
• Пружање помоћи око израде калкулација за одређене линије производње
• Пружање улуга око израде инвестиционих програма и њихова економска оправданост
• Помоћ у формирању и раду удружења и земљорадничких задруга
• Едукација пољопривредних произвођача о сеоском туризму,географској заштити пољопривредних производа,маркетинг и др. у делокругу агроекономије

Лабораторија за испитивање

Лабораторији Пољопривредне станице Крушевац додељена је акредитација децембра 2005.године. Обим акредитације обухвата методе физичко-хемијског испитивања алкохолних пића,вина и сирћа и агрохемијског испитивања земљишта

Финансирање службе врши се делимично из аграрног буџета преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а делимично са тржишта пружања комерцијалних стручних услуга производним организацијама са нашег подручја. Услуге саветодавне службе за пољопривредне произвођаче су бесплатне. Надзор над радом Пољопривредне службе врши Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.