Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради објављен је у Службеном гласнику РС, број 111/15 од 29. децембра 2015. године.

Овим правилником ближе се прописује услови и начин остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради, као и обрасци захтева за остваривање тих подстицаја.

Подносилац захтева за остваривање права на подстицаје у сточарству за тов свиња, остварује највише за 10.000 грла товних свиња.

Право на подстицаје имају:

1. Правно лице,

2. Предузетник и

3. Физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства

Подстицји се остварују на основу захтева који се подноси Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управи за аграрна плаћања.

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре  ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину од 1. јануара до 15. октобра текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. октобра претходне календарске године до 30. септембра текуће календарске године.

Уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла оверена од стране кланице и надлежног ветеринарског инспектора и копија уверења о здравственом стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора.

Уз захтев за подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за извезена грла или грла упућена на територију АП Косово и Метохија, подноси се:

1. откупни лист или признаница на име подносиоца захтева издата од стране лица које је регистровано за откуп и извоз, односно превоз на територију АП Косово и Метохија и које је извршило извоз товних грла

2. копија међународне ветеринарске потврде (сертификата)

3. за грла упућена на територију АП Косово и Метохија – Додатак ветеринарско-санитарном уверењу, потврда о здравственом стању пошиљака животиња за транспорт (образац КМ-2) издате, у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена односно упућена на територију АП Косово и Метохија са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак, која није потребна за грла упућене на територију АП Косово и Метохија.

За товна грла у власништву подносиоца захтева која су држана на газдинству другог држаоца(кооперанта), уз захтев,  подноси се и уговор између власника животиње и држаоца животиња, који нарочито садржи податке о броју газдинства на којем се животиња налази, име и презиме држаоца животиње односно власника газдинства, име и презиме власника животиње са бројевима њихових пољопривредних газдинстава, као и податке о броју животиња са бројевима њихових ушних маркица, како би се могла извршити провера у Централној бази података о обележеним животињама.

Изузетно у 2016. години подстицаји за тов стоке у сточарству могу да се остваре ако се  поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради у периоду од 1. јануара до 15. октобра 2016. године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2016. године.

Даном примене овог правилника престаје да важи Правилник о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради („Службени гласник РС”, број 50/15).

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. јануара 2016. године.

ПССС Крушевац