Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Kruševac d.o.o

Adresa : Čolak Antina 41, 37000 Kruševac
Telefon: 037/427-811, 037/421-989
Fah: 037/421-912
E-mail: pssskrusevac@gmail.com

Direktor: Radomir Bušatović

Direktor Radomir Bušatović

Direktor Radomir Bušatović

Dipl. inž. Boban Rosić

Dipl. inž. Boban Rosić

Dipl. inž. Dragan Gunjak

Dipl. inž. Dragan Gunjak

Dipl. inž. Radojka Nikolić

Dipl. inž. Radojka Nikolić

Dipl. inž. Momir Nedić

Dipl. inž. Momir Nedić

Dipl. inž. Snežana Vujinović

Dipl. inž. Snežana Vujinović

Dipl. inž Živomir Nikolić

Dipl. inž Živomir Nikolić

Dipl. inž Zoran Starinac

Dipl. inž Zoran Starinac

Dipl. inž Nemanja Konstantinović

Dipl. inž Nemanja Konstantinović

Dipl. inž Sandra Miletaković

Dipl. inž Sandra Miletaković

 

Osnovana je davne 1900. godine kao banovinska poljoprivredna stanica za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o poljoprivrednim stanicama iz 1898. godine. Osnovna delatnost Poljoprivredne stanice ostala je ista od osnivanja do današnjih dana: Unapređenje poljoprivredne proizvodnje u svim oblastima.

Poljoprivredna stručna služba Kruševac radi sve poslove utvrđene Zakonom o Poljoprivrednoj službi Republike Srbije, Zakonom o stočarstvu, Zakonom o zemljištu, Zakonom o semenu i sadnom materijalu, Zakonom o zaštiti bilja od biljnih bolesti, štetočina i korova i drugim zakonskim propisima. Služba radi i određene poslove po ovlašćenju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao što su: stručna i zdravstvena kontrola nad proizvodnjom semena i sadnog materijala poljoprivrednog bilja, proizvodnja priplodnog materijala u stočarstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.

Područje rada Poljoprivredne stručna službe Kruševac su područja opština Kruševac, Aleksandrovac, Varvarin, Ćićevac, Brus i Trstenik koje pokrivaju površinu od 569.826 ha, ukupna obradiva površina je 159.777 ha, od toga ratarstvo i povrtarstvo 92.031 ha, voćarstvo i vinogradarstvo 24.218 ha i ostalo 266.800ha.

Agro-ekološki uslovi našeg područja omogućavaju raznolikost u poljoprivrednoj proizvodnji. Ravničarski deo koji zaokružuju vodotoci reka Zapadne Morave, Rasine, Južne i Velike Morave karakteriše povrtarska i ratarska proizvodnja. Proizvodnja sadnog materijala voćaka i vinove loze ovog kraja nadaleko je poznata i pretežno locirana u atarima sela na levoj strani Zapadne Morave od Trstenika do Stalaća. Brežuljkasti delovi kruševačke i trsteničke kotline idealni su za proizvodnju voća i grožđa. Župa Aleksadrovačka jedan je od bisera rasinskog okruga i čuvena je po dugoj tradiciji u gajenju vinove loze i proizvodnji dobrih vina. Brdsko-planinski predeli na obroncima planina Kopaonik i Jastrebac karakteristični su po stočarskoj proizvodnji i proizvodnji maline i kupine.

Rad naše službe se odvija po tačno utvrđenim poslovima i zadacima i obavljaju ga 10 diplomiranih inženjera poljoprivrede, 1 diplomirani inženjer tehnologije za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju, 2 inženjera poljoprivredno-prehrambene tehnologije. Služba poseduje potrebnu laboratorijsku opremu, odgovarajuće poslovne i pomoćne prostorije, vozila i informacioni sistem.

Rad naše službe podeljen je po odsecima i to:

• Služba za stočarstvo
• Služba za voćarstvo i vinogradarstvo
• Služba za ratarstvo
• Služba za zaštitu bilja
• Agroekonomija
• Laboratorija za ispitivanje
• Poljoprivredna apoteka

Služba za stočarstvo

• Unapređenje genetskog potencijala gajenih životinja
• Organizuje rad i vrši nadzor u vođenju matične evidencije,selekcije i kontrole produktivnosti kvalitetne priplodne stoke u osnovnim službama
• Organizovanje selekcijskih smotri, stočarskih izložbi
• Primena stručnih mera za unapređenje stočarstva
• Pružanje stručnih saveta(bilteni,TV i radio informisanje)

Služba za voćarstvo i vinogradarstvo

• Uvođenje savremenih tehnologija proizvodnje voća i grožđa kroz savetodavni rad sa odabranim gazdinstvima i drugim zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima
• Davanje preporuka za đubrenje višegodišnjih zasada na osnovu analize plodnosti zemljišta
• Sprovođenje postupaka geografske zaštite vina i rakije
• Stručna kontrola proizvodnje sadnica ruža
• Aprobacija (kontrola sortne čistoće)u proizvodnji sadnog materijala na zahtev proizvođača
• Pomoć u izradi elaborata za podizanje višegodišnjih zasada
• Pomoć u izradi elaborata za zaštitu geografskog porekla vina i rakije.

Služba za ratarstvo

• Kontrola semenskog i sadnog materijala
• Sprovođenje sistemske kontrole zemljišta
• Postavljanje makro i demonstracionih ogleda za različite kulture (kukuruz, pšenica, ječam, tritikale)
• Preporuka najpogodnijeg sortimenta za različite mikroklimatske i agroekološke uslove
• Preporuke za đubrenje
• Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima
• Program kalcifikacije kiselih zemljišta

Služba za zaštitu bilja

• Kontrola proizvodnje semena i sadnog materijala
• Zdravstveni pregledi pošiljki namenjenih izvozu
• Praćenje pojave bolesti i štetočina i njihova prognoza
• Pružanje stručnih saveta (bilteni,sredstva javnog infomisanja)
• Primena stručnih mera na odabranim gazdinstvima

Agroekonomija

• Informisanje poljoprivrednih proizvođača o merama agrarne politike i pomoć poljoprivrednim proizvođačima u realizaciji određenih prava
• Pružanje pomoći oko izrade ‘’Biznis planova”
• Pružanje pomoći oko izrade kalkulacija za određene linije proizvodnje
• Pružanje uluga oko izrade investicionih programa i njihova ekonomska opravdanost
• Pomoć u formiranju i radu udruženja i zemljoradničkih zadruga
• Edukacija poljoprivrednih proizvođača o seoskom turizmu,geografskoj zaštiti poljoprivrednih proizvoda,marketing i dr. u delokrugu agroekonomije

Laboratorija za ispitivanje

Laboratoriji Poljoprivredne stanice Kruševac dodeljena je akreditacija decembra 2005.godine. Obim akreditacije obuhvata metode fizičko-hemijskog ispitivanja alkoholnih pića,vina i sirća i agrohemijskog ispitivanja zemljišta

Finansiranje službe vrši se delimično iz agrarnog budžeta preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, a delimično sa tržišta pružanja komercijalnih stručnih usluga proizvodnim organizacijama sa našeg područja. Usluge savetodavne službe za poljoprivredne proizvođače su besplatne. Nadzor nad radom Poljoprivredne službe vrši Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.